Admin – custom column – wyświetlanie taxonomii i edycja za pomocą AJAX.

Admin – custom column – wyświetlanie taxonomii i edycja za pomocą AJAX.

// zarejestruj kolumne
function add_custom_column_to_post_list($columns) {
  $columns['your_column_name'] = 'Column Name';
  return $columns;
}
add_filter('manage_posts_columns', 'add_custom_column_to_post_list');

//wyswietl w kolumnie taxo
function display_custom_column_content($column, $post_id) {
  if ($column === 'your_column_name') {
    $terms = wp_get_post_terms($post_id, 'your_taxonomy_name', array("fields" => "all"));
    if (!empty($terms) && !is_wp_error($terms)) {
      $term_names = array();
      foreach ($terms as $term) {
        $term_names[] = $term->name;
      }
      echo '<span class="custom-column-content">' . implode(', ', $term_names) . '</span>';
      echo '<button class="button edit-custom-taxonomy" data-post-id="' . $post_id . '">Edit</button>';
    } else {
      echo '-';
    }
  }
}
add_action('manage_posts_custom_column', 'display_custom_column_content', 10, 2);

// ajax do edycji
function handle_custom_taxonomy_edit() {
  $post_id = isset($_POST['post_id']) ? intval($_POST['post_id']) : 0;
  $term_value = isset($_POST['term_value']) ? sanitize_text_field($_POST['term_value']) : '';

  if ($post_id && $term_value) {
    $term = term_exists($term_value, 'your_taxonomy_name');
    if ($term) {
      wp_set_post_terms($post_id, $term['term_id'], 'your_taxonomy_name');
      echo 'success';
    } else {
      echo 'error';
    }
  } else {
    echo 'error';
  }

  die();
}
add_action('wp_ajax_custom_taxonomy_edit', 'handle_custom_taxonomy_edit');

// dodaj JS do ajaxa
function custom_taxonomy_edit_script() {
  ?>
  <script>
    jQuery(document).ready(function($) {
      $('.edit-custom-taxonomy').on('click', function() {
        var post_id = $(this).data('post-id');
        var term_value = prompt('Enter new taxonomy value:');
        if (term_value !== null && term_value !== '') {
          $.ajax({
            url: ajaxurl,
            type: 'POST',
            data: {
              action: 'custom_taxonomy_edit',
              post_id: post_id,
              term_value: term_value
            },
            success: function(response) {
              if (response === 'success') {
                alert('Taxonomy value updated successfully.');
                location.reload();
              } else {
                alert('Error occurred while updating taxonomy value.');
              }
            }
          });
        }
      });
    });
  </script>
  <?php
}
add_action('admin_footer-edit.php', 'custom_taxonomy_edit_script');

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

ź